Minecraft Snapshot 20w10a

Шинэчлэлт 2020 оны 3 сарын 5

ШИНЭЭР НЭМЭГДСЭН ЗҮЙЛС

 • Нөжит болон гажуудсан мод (бүх 6 тал нь адилхан) нэмэгдсэн, мөн холтослож болно
 • Дархны ширээ ашиглан хувцас, багаж, зэвсгээ недеритээр сайжруулдаг болсон
 • Тамын байгалийн бүсүүдэд шинэ орчны дуу чимээ нэмэгдсэн

ӨӨРЧЛӨГДСӨН ЗҮЙЛС

 • Загас тоглогчоос 64 блокын зайтай болоход устана
 • Зээтүү бусад багаж шигээ адилхан блок эвдэх чадвартай болсон
 • Недерит эд зүйлсийн дүрслэлийг бага зэрэг өөрчилсөн
 • Пиглинтэй наймаалцах эд зүйлсд өөрчлөлт орсон

ЗЭЭТҮҮНД ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ

 • Зээтүүний материал тус бүр блок эвдэх өөр өөр хурдтай
 • Шидийн ширээ ашиглан хурд, аз, зөөлөн авах шидүүдийг зээтүүнд оруулах боломжтой болсон
 • Бухал өвс, тамын/гажуудсан үүн блок хурдан эвдэнэ

ПИГЛИНИЙ НАЙМААНД ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ

 • Сүнстэй элс эргэн нэмэгдсэн
 • Недерит зээтүү арай ховор гарч ирнэ
 • Shroomlight хасагдсан
 • Гажуудсан мөөг хасагдсан
 • Төмрийн хэлтэрхий нэмэгдсэн

ЗАССАН АЛДААНУУД

 • MC-130906 - Dolphins are moving very fast when near a boat
 • MC-131046 - Angry dolphins give players dolphin’s grace
 • MC-146824 - Inconsistency: Ladders and tripwire hooks cannot be placed on the sides of redstone blocks, observers and target blocks
 • MC-147496 - Dolphin tries to catch the boat of the non-player ride
 • MC-152441 - Corner quartz stairs (not corner smooth quartz stairs) do not have the border on the back/bottom that a normal quartz stair would have
 • MC-165518 - Village houses desert_temple_1 and plains_temple_4 have no floor at entrance
 • MC-169533 - Asymmetrical walls in snowy_cartographer_house_1
 • MC-169715 - Misrotated block in snowy_small_house_3
 • MC-169869 - Mooshroom using incorrect texture in Programmer Art
 • MC-170242 - Asymmetrical walls in taiga_medium_house_4
 • MC-170470 - At snowy_library_1, the snow block is placed next to the window, which causes ugly visual effect
 • MC-170819 - Netherite sword and boots textures have transparent pixels
 • MC-170829 - When dropping netherite tools and armor into lava, it sounds as if they are burning
 • MC-170897 - Fossils in soulsand valleys can be generated in the air
 • MC-171367 - Warped Fungi item does not match block texture
 • MC-171447 - Crimson root item form has inconsistent texture
 • MC-172077 - Piglins with NoAI shake in the overworld
 • MC-172082 - Piglins do not serialize their conversion time
 • MC-172242 - Left handed piglins don’t look at gold ingots in their right hand
 • MC-172567 - Wither skeletons don’t automaticly attack piglins
 • MC-173021 - Unuseful warning is logged when server receives incorrect vehicle movement packets
 • MC-173090 - Attacking baby piglins don’t anger any adult piglins
 • MC-173165 - Piglin Bartering Loot Table contains an extra “set_count” function
 • MC-173168 - The word “backup” appears instead of the phrase “back up.”
 • MC-173169 - Piglins still aren’t attracted to powered rails
 • MC-173176 - Serialization error affecting operators list and whitelist
 • MC-173244 - Target block moved by pistons permanently keep their signal strength

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Эх сурвалж: https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-snapshot-20w10a

Ангилалууд