Minecraft Snapshot 20w28a

Шинэчлэлт 2020 оны 7 сарын 9

Өгөгдлийн багц ашиглан байгалийн бүсүүдийг дураараа нэмэх, өөрчлөх туршилтын боломж нэмэгдсэн бөгөөд дараа дараагийн хувилбаруудад хэрэгжүүлэлт өөрчлөгдөх магадлалтай тул байнга ажиллах баталгаа байхгүй болно.

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Ханд нэрэгчийг хар чулуу ашиглан хийж болно
 • Тосгоны иргэд тосгонд нэгдэх, ор болон ажлын блок эзэмших үедээ ногоон од цацруулна
 • Үхэшгүй мөнхийн сахиус идэвхжих үед 40 секундын гал тэсвэрлэх үйлчилгээнд орно
 • Пиглин наймалцахдаа өгдөг эд зүйлсийг бага зэрэг өөрчилсөн

ТЕХНИКИЙН ТАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Дурын дэлхий одоо дурын байгалийн бүсийг дэмждэг болсон
 • Өгөгдлийн багцад дэлхийг үүсгэх үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулах боломж туршилтаар нэмэгдсэн
 • Серверүүд одоо клиентуудад сүлжээний багцийн хязгаар зааж болдог болсон
 • Серверийн server.properties файлын rate-limit сонголтоор тохируулна. (0 - хязгааргүй)

ЗАСВАРУУД

ОНЦЛОХ

 • Хатгалт шид хувцсыг хоёр дахин хурдан эвдэж байсныг зассан
 • Аялагч худалдаачин там болон ээндийн ертөнцөд байнга үл үзэгдэгч болж байсныг зассан
 • Ээндийн хүн цохиулах үед шууд шилжиж байсныг болиулж байсан шиг нь болгосон
 • Уурхайн тэрэг хайлмаг руу орох үед эвдрэхгүй байсныг зассан

БҮГД

 • MC-34661 - Thorns enchantment causes double armor decay
 • MC-65953 - Tags IsBaby and IsVillager can’t be changed from true to false with /entitydata
 • MC-171363 - Nether forest biomes: Large fungi and small plants only generate on the topmost layer of nylium, leaving all lower layers devoid of flora
 • MC-172221 - Hoglins, zoglins, ravagers, iron golems, and polar bears won’t walk down a block if they are partially walking on air
 • MC-173526 - All Minecarts can survive in lava
 • MC-174479 - Cannot place sea pickles on soul sand
 • MC-174520 - Soul particle texture is incorrect for the first frame
 • MC-176753 - Piglins stand around dropped golden items if their “CanPickUpLoot” tag is set to “0b”
 • MC-179369 - Wandering Traders are always invisible in the Nether and the End
 • MC-181204 - doDaylightCycle button slightly incorrectly labeled
 • MC-181233 - Mobs cannot spawn on wooden trapdoors, but can on iron and nether fungus trapdoors
 • MC-182430 - Piglins continuously try and fail to pick up gold ingots if they can’t reach them
 • MC-182868 - Rail updates are 4-5x times laggier since 1.14 if the rail is on top of a non-full cube
 • MC-185684 - Enderman can teleport when hit in cases where they previously would not teleport
 • MC-185925 - Casting issue: Mineral vein generation uses 32-bit floats, leading to precision loss and potential crashes
 • MC-187112 - Extra space in “Keep Jigsaws” button in jigsaw block
 • MC-187126 - Jigsaw block UI is not closed when pressing “Generate”
 • MC-187129 - Jigsaw blocks do not generate the correct structure until “Done” is pressed and the UI is reopened
 • MC-188459 - Potted cactus still missing cullface argument for top
 • MC-188534 - Potted cactus missing bottom face
 • MC-189769 - Fungi grows through fire
 • MC-190098 - Structure size and offset still limited to 32 for dedicated servers
 • MC-190852 - Advancement announcement message has switched brackets for right-to-left languages
 • MC-190856 - ‘/list uuids’ shows parentheses incorrectly for right-to-left languages
 • MC-190860 - ‘/’ (slash) in chat and command block shows legacy formatting symbol for right-to-left languages
 • MC-190891 - Certain redstone circuits causing lag
 • MC-190892 - Brackets in potion effects are reversed in right-to-left languages
 • MC-191501 - Opening a world from earlier 1.14 releases in 1.16 causes villagers to vanish
 • MC-191571 - Switched square brackets for right-to-left languages
 • MC-191579 - Book signing GUI has broken formatting for right-to-left languages
 • MC-191656 - Right-to-left languages don’t perform as expected in creative search menu
 • MC-192306 - Crimson and warped slabs use incorrect colors on maps
 • MC-193073 - Game crashes when Piglins or Piglin Brutes convert to Zombified Piglins
 • MC-193089 - Mobs do not get damaged anymore if they’re in lava and water at the same time
 • MC-193125 - Cannot use “Inventory” key to write in recipe book, it closes GUI instead (Default: “E”)

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Эх сурвалж: https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-snapshot-20w28a

Ангилалууд