Minecraft Snapshot 21w13a

Шинэчлэлт 2021 оны 4 сарын 1

ШИНЭ ЗҮЙЛС

ЯМАА

 • Ууланд төрнө
 • Өндөр үсрэлтээрээ (10 хүртэл блок) ямар ч эгц уул руу авирах, саадыг давах чадвартай
 • Улаан буудайгаар үржүүлнэ
 • Ямаанаас сүү авах боломжтой

ХЯЛБАР АШИГЛАЛТ

 • Mojang Studios-н логотой унших дэлгэцийн арын өнгийг хар болгох боломжтой тохиргоо нэмэгдсэн

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Агуйн хэмжээний өөрчлөлтүүд
 • Хүдрийн тархацын өөрчлөлтүүд
 • Сэвсгэр цасны өөрчлөлтүүд
 • Худалдаа болон олзны өөрчлөлтүүд
 • Энгийн агуйд унжуу бана цөөн тоогоор үүснэ
 • Гүний занар 0-16 хооронд жижиг жижиг хэсгээр үүснэ
 • Аксолотль, гэрэлт наймалж хоёр газар доорх усанд төрнө
 • Аксолотль бүх төрлийн наймалж, загас, тэнгисийн зомби, хамгаалагч, ахмад хамгаалагчид руу байнга дайрна
 • Дайсан биш мобыг агнасныхаа дараа хоёр минут ан хийхгүй
 • Аксолотль дайсан мобуудыг алахыг ан хийхээс урьтал болгоно
 • Зөгий цэцэглэсэн азалиаг цэцэг гэж харна

АГУЙН ХЭМЖЭЭ

 • Хаягдсан уурхайн багана болон гинж илүү урт үүсэх боломжтой болсон
 • Алхахад хэтэрхий хавтгай мэт үүсдэг байсныг өөрчилсөн
 • Маш том агуй үүсэх боломжийг нэмэгдүүлсэн
 • 1  блок нарийн багана үүсэх тоог багасгасан
 • Бусад үүсгэлтийн өөрчлөлтүүд

ХҮДРИЙН ТАРХАЦ

 • Төмрийн хэмжээг нэмсэн
 • Заримдаа том бүлэг алмаасны хүдэр үүснэ

СЭВСГЭР ЦАС

 • Сэвсгэр цасны хатуулаг, бат бөх байдал бага зэрэг өөрчлөгдсөн
 • Хөлдөх хугацаа 7 секунд болж, гэмтэл хоорондын зай 2 секунд тутам болж багассан
 • Шатаж байгаа энтити сэвсгэр цасанд хүрэхэд цас хайлна
 • Сэвсгэр цасанд хурдан живнэ
 • Тэнүүлчин (хөлдсөн араг яс), цагаан баавгай, цасан хүн хөлдөхгүй
 • Хөлдсөн мобууд чичирнэ
 • Араг яс бүрэн хөлдөж тэнүүлчин болоход 7 секунд л зарцуулна (өмнө нь 30 секунд байсан)
 • Арьсан морины хувцас морийг хөлдөхөөс хамгаална
 • Халуунд дуртай мобууд (түймэрдэгч, хайлмаган куб, хайлмалхагч) хөлдөх үед илүү их гэмтэнэ

ХУДАЛДАА БОЛОН ОЛЗНЫ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Чулуучин (тосгоны иргэн) 1 маргадаар 4 бана блок солино
 • Аялагч худалдаачин 1 маргадаар 2 бана, 2 үндэстэй хөрс, 2 хөвд блок тус тус солино
 • Сөнөсөн усан онгоцноос хөвд блок олдоно
 • Гэрэлт жимс хаягдсан уурхайн авдарнуудаас олдоно

ТЕХНИКИЙН ТАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

ГЭРЭЛ БЛОК

 • Зөвхөн OP (/give) ашиглах боломжтой агаар шиг блок
 • Цацруулах гэрлийн хэмжээ block state-р тодорхойлогдоно
 • Зөвхөн гартаа тухайн блокыг барьсан тохиолдолд тавьсан блоктой харьцаж болно
 • Хулганыхаа баруун товчийг дарж гэрлийн түвшнийг тохируулна

ЗАСВАРУУД

ОНЦЛОХ

 • Ээндийн хаалга доороосоо нэвт харагддаг байсныг зассан (MC-3366)
 • Дүрслэлийн засварууд

БҮГД

 • MC-3366 - End portal appears transparent from below
 • MC-70738 - Killing guardian with lava does not give cooked fish
 • MC-102269 - Polar bears drop raw fish instead of cooked fish when killed with fire or lava
 • MC-108636 - There are a number of unused texture files
 • MC-123587 - Kicked from the game when reaching y levels over 30,000,000
 • MC-124667 - Air can be used in custom recipes, causing a crash
 • MC-136776 - Some NBT tags are not kept when fish or axolotl mobs are caught in water buckets
 • MC-167853 - Observer doesn’t detect when a grass block changes to dirt if a tree grows on top
 • MC-174701 - Leash knot sound effect plays when loading singleplayer world
 • MC-187544 - ‘Cover Me With Diamonds’ advancement improperly capitalized
 • MC-190774 - Stonecutter saw spins both ways simultaneously
 • MC-194183 - Some experience points do not go towards Mending repair, even if the Mending gear is not fully repaired
 • MC-195640 - Suspicious stew inedible with full hunger
 • MC-197073 - Turtles laying eggs on red sand produce normal sand particles
 • MC-199065 - Zombies that die while on fire do not drop baked potatoes
 • MC-199237 - Back of ladder is incorrectly mirrored
 • MC-199239 - Vines appear incorrectly mirrored when viewed from behind
 • MC-199242 - Texture planes of crop models appear incorrectly mirrored from behind
 • MC-201748 - Chain model planes are incorrectly mirrored on the rear
 • MC-201751 - Chain section on lanterns is incorrectly mirrored from behind
 • MC-201753 - Sea pickle green top sections do not render correctly from behind
 • MC-203553 - Water bottle doesn’t extinguish candles
 • MC-203605 - Lightning rod bottom texture is mapped incorrectly
 • MC-203617 - Can’t “Pick Block” cauldrons with liquid or powdered snow inside
 • MC-203838 - Aiming a spyglass with a loaded crossbow in offhand creates weird third person effect
 • MC-203847 - Waterlogged candles can be lit
 • MC-204133 - Candle extinguishing particle appears offset from the candle
 • MC-204430 - Cauldrons filled with water, lava or powder snow cannot be used as a workstation for villagers
 • MC-205060 - Powder snow does not cause underlying grass, mycelium or podzol to appear snowy
 • MC-205083 - Mobs wearing leather boots spin around when walking on powder snow
 • MC-205106 - Mobs that get damaged by powder snow can spawn inside powder snow
 • MC-205131 - Landing on powder snow while wearing leather boots inflicts fall damage on Java, but not on Bedrock
 • MC-205143 - The particles produced when extinguishing a campfire are misplaced
 • MC-205158 - Powder snow inside textures are not correctly mirrored
 • MC-205169 - Mobs don’t path find across powder snow blocks when not wandering
 • MC-205302 - Using /setblock to place a structure block defaults to save mode, unlike placing one by hand
 • MC-205613 - Skeletons in powder snow spin when aiming at the player
 • MC-205885 - Endermen holding water, lava or powder snow cauldrons don’t drop cauldrons
 • MC-205914 - Placing turtle egg/sea pickle onto turtle egg/sea pickle while sneaking doesn’t place it next to it, although placing candle onto candle does
 • MC-205918 - Experience orb stacks that were used in the mending process lose their experience amount, even if the stack is still larger than one
 • MC-208075 - Copper slabs and stairs are not included in the #minecraft:slabs and #minecraft:stairs tags
 • MC-208588 - Axolotls change color when released from bucket / axolotl entity data isn’t stored in the bucket item
 • MC-208594 - Axolotls aren’t required for the “Two By Two” advancement
 • MC-208647 - Axolotls don’t attack elder guardians
 • MC-208695 - Semi-transparent pixels on axolotl textures
 • MC-208703 - Axolotls don’t give regeneration or remove mining fatigue
 • MC-208745 - Explorer maps & filled maps turn blank after entering the nether or end
 • MC-209371 - Can’t cut stacks in half in furnace output
 • MC-212221 - Glow item frames are rendered dark when a light source is nearby
 • MC-212305 - Back face of glow lichen is not correctly mirrored from behind
 • MC-212736 - Some world border faces are rendered mirrored, resulting in incorrect corners
 • MC-213552 - Shulker hitbox does not immediately rotate after the shulker visually rotates
 • MC-213769 - Rooted dirt is far from other dirt variants in the Creative inventory
 • MC-213771 - Rooted dirt is in decorations tab
 • MC-213772 - Certain faces of azalea are not culled by other blocks
 • MC-213777 - Azalea and flowering azalea z-fight when placed next to blocks
 • MC-213789 - Water behaves as if moss blocks were air
 • MC-213815 - Grass, ferns, flowers, bushes, saplings and bamboo cannot be placed on top of rooted dirt
 • MC-213837 - Can’t pick block big dripleaf stem
 • MC-213841 - Signs, banners, paintings & item frames cannot be placed on moss
 • MC-213860 - Farmland/dirt path don’t convert to dirt when moss is placed above
 • MC-213877 - Cannot turn Rooted Dirt into a Dirt Path
 • MC-213878 - Using bone meal on a small dripleaf shows breaking particles
 • MC-213899 - Big Dripleaf can be rotated incorrectly by breaking and replacing it
 • MC-213907 - Skeletons don’t have a shaking animation while converting to strays
 • MC-213958 - Azalea bushes connect to walls and fences
 • MC-214049 - Mining rooted dirt is slightly faster than mining other dirt blocks
 • MC-214073 - The azalea’s side textures are partially cut off
 • MC-214097 - Cake cannot be placed on top of a moss block
 • MC-214135 - Converted moss blocks do not update redstone
 • MC-214181 - Rooted dirt cannot be picked up by endermen
 • MC-214374 - Redstone doesn’t connect vertically on moss blocks
 • MC-214586 - Rooted Dirt has no assigned tool
 • MC-214589 - End gateway exit portals can be set to high coordinates, kicking the player
 • MC-214639 - Rooted dirt is not randomly rotated
 • MC-214693 - Tripwire texture is not mirrored correctly from behind
 • MC-214694 - Tripwire which is part of a tripwire hook is not mirrored correctly from behind
 • MC-214695 - Big dripleaf texture mirrored incorrectly from underneath
 • MC-214696 - Small dripleaf texture mirrored incorrectly from underneath
 • MC-214698 - Azalea top texture is mirrored incorrectly
 • MC-214818 - Waterlogged pointed stalagmites don’t drop when their support block is broken
 • MC-214858 - Powered big dripleaf play tilting sounds when blocks are changed nearby
 • MC-214879 - Selecting nothing and pressing Ctrl+C clears clipboard
 • MC-214901 - Rain passes through moss blocks
 • MC-214965 - Maximum building height is 319, but warning message says 320
 • MC-216820 - Cobbled Deepslate Slab uses the stone sounds instead of the deepslate sounds
 • MC-217749 - Small Dripleaf can’t be placed on Rooted Dirt while waterlogged
 • MC-218888 - Shift Clicking items into inventory prevents the relevant advancement from triggering
 • MC-219054 - Can type text into anvil text field without putting an item in it, preventing you from closing the UI with E
 • MC-219103 - The eyes of some entities can be seen through powder snow/lava
 • MC-219203 - Mineshaft support legs can generate in lava
 • MC-219240 - Inconsistency: cobbled deepslate does not take longer to mine than deepslate
 • MC-219635 - There is no sound when defrosting from fire/lava (vanilla parity)
 • MC-219740 - Spyglass overlay broken while in water with fast graphics
 • MC-219850 - There is no sound or subtitle for applying/removing/scraping wax or oxidation
 • MC-219868 - Opening a UI darkens the background less than it used to
 • MC-219906 - Minecraft crashes when spectating an entity submerged in water
 • MC-219920 - Amethyst Blocks can no longer be gained by mining them
 • MC-219933 - Shulker heads do not flash red when taking damage / when killed
 • MC-219937 - Parity issue: Clouds are at y=192
 • MC-219973 - Hanging Roots takes about a second to be mined
 • MC-219974 - Big Dripleaf takes about a second to be mined
 • MC-220068 - Experience orbs are no longer affected by the fog from powder snow/lava
 • MC-220069 - Wither/creeper armor is no longer affected by the fog from powder snow/lava
 • MC-220070 - Lightning is not affected by the fog from powder snow/lava
 • MC-220157 - String is not affected by light levels
 • MC-220174 - With graphics set to Fabulous!, blocks such as honey, slime and stained glass appear lit up in third person mode
 • MC-220269 - Shader texture coordinate wrapping mode causes screen effects like glowing to wrap where they shouldn’t
 • MC-220339 - Beacon beam is not affected by the fog from powder snow/lava
 • MC-221146 - Water fog still very subtle making water appear too clear in the distance

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Ангилалууд