Minecraft Snapshot 20w21a

Шинэчлэлт 2020 оны 5 сарын 21

ШИНЭ ЗҮЙЛС

 • Улаан чулууг цэгэн болон нэмэх тэмдэг шиг хэлбэр хооронд сэлгэх боломжтой болсон
 • Дэлхийн тохиргоог импорт/экспорт хийх боломж нэмсэн
 • Тоглоомыг олуулаа тоглох боломжийг хязгаарлах disableMultiplayer тушаалын мөрний сонголтыг нэмсэн. Энэ идэвхжсэн үед "Олуулаа тоглох" товч идэвхгүй болно
 • Тоглоомын чатыг идэвхгүйгээр нээх disableChat тушаалын мөрний сонголтыг нэмсэн. Энэ идэвхжсэн тохиолдолд онлайн тоглолтын үед чат хүлээн авах, илгээх боломжгүй
Улаан чулуун дээр хулгаынхаа баруун товчоо дарснаар хооронд нь сэлгэнэ

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Пиглинүүд алт барьж зогсож байхдаа явахгүй
 • Алт харж байхад нь пиглинийг цохивол алтаа алга болгоно
 • Тамын чулуу базальтын бэлчирт бага байдаг тул хүдрийн олдоцыг бусад байгалийн бүстэй төстэй болгохын тулд хүдрийн тархалтыг нэмэгдүүлсэн
 • Сарааны дэлбээг загасчлалын хогны ангилалд оруулсан
 • Шинэ Mojang-ийн логог оруулсан
 • Дурын дэлхий (Customized World) үүсгэх шинэ (туршилтын) тохиргоотой болсон
Minecraft-ын унших дэлгэц

ДУРЫН ДЭЛХИЙ

 • Дурын дэлхий үүсгэх туршилтын тохиргоо нэмсэн
 • Дэлхийг засах хуудсанд дэлхийн тохиргоог JSON хэлбэрээр экспорт хийх боломжтой товч нэмсэн
 • Дэлхий үүсгэхдээ экспорт хийсэн файлыг импорт хийх боломжтой
 • Дэлхий үүсгэх шинэ параметрүүд нэмсэн боловч тэдгээр нь туршилтын шатандаа байгаа тул байнга ажиллана гэсэн баталгаа байхгүй. Дараагийн snapshot-оор ч өөрчлөгдөж магадгүй
 • Тэгш тал үүсгэх тохиргоо одоохондоо зарим ажиллагаа нь байхгүй болсон
 • Бифет дэлхийг server.properties-с тохируулж үүсгэж болохгүй болсон. Дурын дэлхий үүсгэх боломж удахгүй серверүүдэд нэмэгдэнэ

Эдгээр нь одоохондоо туршилтын зүйл тул чухал шаардлагатай зүйлд ашиглахгүй байна уу.

ЖИШЭЭ

worldgen_settings.json
GitHub Gist: instantly share code, notes, and snippets.
Minecraft-ын хөгжүүлэгчийн Twitter-дээ оруулсан world_settings.json файл

Энэхүү тохиргоогоор үүсгэсэн дэлхийн дээрх зурагт үзүүлсэн шинэ dimension буюу ертөнцийг нэмэх бөгөөд тэнд очихын тулд одоогийн байдлаар зөвхөн тушаал ашиглаж очино.

execute as @s in minecraft:use_teleport_command run tp ~ ~ ~

ЗАСВАРУУД

ОНЦЛОХ

 • Хэд хэдэн хадмалын засварууд
 • Витер араг яс витерийн сарнайн дээр төрдөг болсон

БҮГД

 • MC-97247 - Map making sound uses equipment sound subtitle
 • MC-97507 - Using item which modifies the held item shows “Gear equips” subtitle
 • MC-107103 - Trying to interact with entity 3 or more blocks away without seeing its eyes only interacts client-side
 • MC-113068 - Zombie banging on door subtitle is called “Block broken”
 • MC-123155 - When any non-player entity enters an End portal the obsidian platform is not regenerated and the entity can fall into the void
 • MC-147516 - Hostile mobs will sometimes stop attacking/following their target when directly next to it
 • MC-166292 - Subtitle from foxes eating chorus fruit: “Player teleports”
 • MC-169764 - Fish flopping sound shows ‘Footsteps’ subtitles
 • MC-170930 - Nether Sprouts item not visible when held in the hand in first person
 • MC-172090 - Piglins would rather hold a golden item instead of a crossbow
 • MC-172207 - Parrots don’t imitate hoglins, zoglins and piglins
 • MC-172255 - Piglins immediately dismount any entity that they are riding
 • MC-177075 - Taking product out of stonecutter produces no subtitle
 • MC-177088 - Polar bear step sound does not have subtitles
 • MC-177438 - Turtle egg’s name inconsistently capitalized across different subtitles
 • MC-177830 - Blackstone and basalt prevent Ancient Debris and other Nether ores from generating
 • MC-178130 - Zombie Villagers are called “Zombie” in some subtitles
 • MC-178212 - Nether planks, their variants, and hyphae are harder than stems
 • MC-178298 - Ancient debris and nether gold ore can’t generate in Basalt Deltas
 • MC-180257 - Crash when setting LodestonePos of compass to something other than NBT compound
 • MC-180852 - There is no space on the beacon’s secondary power effects in the UI
 • MC-181270 - Trying to open old worlds (in Region format?) without version information in snapshots does not show warning screen
 • MC-181298 - Game crashes when trying to generate a nether biome superflat world with ruined portals
 • MC-181463 - The buttons are not selected in the right order using Tab in the new world creation menus
 • MC-181499 - Buckets cannot be emptied into a source block, but still produce a sound when trying
 • MC-181511 - Chunks with redstone are removed
 • MC-181522 - Chunks that haven’t been explored since 1.13 are resetting
 • MC-181611 - Vindicators stop attacking you when they are standing really close to you
 • MC-182514 - 15 Block States per SubChunk Limit during World Upgrade
 • MC-182743 - Wither skeletons don’t spawn inside of wither roses
 • MC-182912 - Piglins still do not change their current crossbow for a new enchanted one
 • MC-183249 - Carving Mask BitSets created for lower chunk statuses
 • MC-183786 - Named seeds that are not numbers are not being recognized

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Эх сурвалж: https://www.minecraft.net/en-us/article/minecraft-snapshot-20w21a

Ангилалууд