Minecraft Snapshot 20w49a

Шинэчлэлт 2020 оны 12 сарын 3

ШИНЭ ЗҮЙЛС

БАНА ЧУЛУУТ АГУЙ (Dripstone caves)

Бана чулуунаас тогтсон агуйн байгалийн бүс. Ирээдүйн шинэ агуйн тогтоцод зориулсан тул энгийнээр үүсгэсэн дэлхийд олдохгүй.

МЭДРЭГЧ СКАЛК (SCULK SENSOR)

 • Чичиргээ мэдрэх чадвартай хачин жигтэй блок
 • Өөрөөсөө 8 блок радиус дотор болох чичиргээг мэдэрнэ
 • Чичиргээ нь ямар нэгэн зүйл хөдлөхөд үүсэх боловч зарим сул, гэтэж хөдөлсөн төрлийн чичиргээг скалк мэдрэхгүй
 • Бусад скалкуудын чичирхийллийг мэдрэхгүй
 • Чичиргээ үүссэн газарт үүссэн дохио скалк руу 1 блок/tick хурдтайгаар очино
 • Дохио ирсний дараа 2 секунд идэвхтэй болж, тэр хугацаандаа өөр чичиргээ мэдрэхгүй
 • Зээтүү ашиглаж илүү хурдтай эвдлэх боломжтой

REDSTONE

 • Мэдрэгч скалк идэвхжсэн үедээ улаан чулууны дохио үүсгэнэ
 • Чичиргээ үүссэн зайнаас хамаарч улаан чулууны дохионы хүч өөр өөр байна. Жишээ нь 8 блок зайд бол 1, 7 блок зайд бол 2, 6 блок зайд бол 4 гэх мэтээр яг хажууд нь бол 14 хүчтэй дохио үүсгэнэ

ЧИЧИРГЭЭНИЙ ДАВТАМЖУУД

Харьцуулагчийн (Comparator) гаралтын дохионы хэмжээ скалк мэдрэгч юуны чичиргээг мэдэрснээс хамаарч өөр өөр утгатай байна.

Чичиргээний төрөл Чичиргээний утга
Step 1
Flap 2
Swim 3
Elytra Free Fall 4
Hit Ground 5
Splash 6
Wolf Shaking 6
Projectile Shoot 7
Projectile Land 8
Start Eating 7
Finish Eating 8
Hit Entity 9
Add Item To Armor Stand 9
Open Block 11
Close Block 10
Switch Block 11
Unswitch Block 10
Press Block 11
Unpress Block 10
Attach Block 11
Detach Block 10
Open Container 11
Close Container 10
Dispense Failed 10
Use Flint And Steel 12
Place Block 12
Destroy Block 13
Place Fluid 12
Pickup Fluid 13
Cast Fishing Rod 15
Reel-In Fishing Rod 14
Extend Piston 15
Contract Piston 14
Explosion 15
Lightning Strike 15

НООСООР ХААХ

 • Скалк мэдрэгч рүү очих чичиргээг ноос ашиглан хааж болно
 • Чичиргээ үүссэн газар болон скалк мэдрэгч хоёрын хоорондын шуулуун замыг ноосоор хаасан байвал чичиргээг мэдрэхгүй

ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД

 • Богцны хэр зэрэг дүүрснийг харуулахад Advanced tooltips идэвхтэй байх шаардлагагүй болсон
 • Гоожуу бана болон ургуу бана хоёрыг хоорондоо хүрэлцэхгүйгээр байрлуулахын тулд shift дарж тавина

ЗАСВАРУУД

БҮГД

 • MC-18880 - The Absorption effect has no texture for poison/wither hearts (appears empty instead)
 • MC-201840 - Optional function tags sometimes don’t run even when the tag exists
 • MC-203797 - Placing or removing a block over the void causes a DecoderException on servers
 • MC-204314 - Double copper slabs only drop a single slab when mined
 • MC-205043 - Absorption hearts appear broken when taking freezing damage
 • MC-205096 - Hardcore hearts lose all color when player is taking freeze damage
 • MC-205391 - Waxing cut copper doesn’t prevent it from oxidising
 • MC-205629 - Unused sign cache when rendering signs
 • MC-206553 - Pointed Dripstone creates water particles in the Nether
 • MC-206563 - Pointed dripstone is not connected to the player’s hand
 • MC-206578 - Large pillars of stalactites don’t fall when the block above is removed
 • MC-206583 - Cauldrons below stalactites at least 2 blocks tall won’t fill up
 • MC-206591 - Setting any floating block to a pointed dripstone, causes the replaced block to drop as an item
 • MC-206594 - Large stalactites falling occasionally don’t drop all of their pointed dripstone items
 • MC-206599 - Pointed dripstone can be placed atop each other, even if a player would be inside the hitbox of the lower dripstone
 • MC-206606 - Frustum stage of stalactites negates fall damage
 • MC-206613 - Pointed Dripstone duplicates when the block it was attached to is removed
 • MC-206615 - Pointed dripstone’s hitbox can extend further than a block, causing nearby stalactites to not be able to fall
 • MC-206642 - Stalactites destroy items they fall on, however stalagmites don’t
 • MC-206643 - When a dripstone’s hitbox extends into the space of another block, the area that extends into said block cannot be targeted
 • MC-206669 - Inconsistency between dripstone and non-mob entities
 • MC-206682 - Floating dripstone tips are sometimes left behind from large dripstone pillars
 • MC-206691 - Pointed dripstone replaces items with pointed dripstone items
 • MC-206711 - Coding error at net.minecraft.world.entity.Entity.resetPos()
 • MC-206790 - Waterlogged dripstone does not update
 • MC-206878 - Pointed dripstone attached to a piston is not removed as the piston extends

ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ

Minecraft эхлүүлэгч рүүгээ ороод сүүлийн хувилбарыг сонгоод тоглоорой!

Хөгжүүлэлтийн үеийн хувилбарууд нь таны дэлхийг эвдэх магадлалтай тул тухайн дэлхийгээ эхлээд нөөцлөх эсвэл шинэ дэлхий дээр тоглоорой.

Серверийн jar файл:

Алдаагаа энд мэдэгд:

Санал хүсэлт өгмөөр байна уу?

Minecraft Snapshot 20w49a
A Minecraft Java Snapshot

Ангилалууд